Contractul cu turistul

Share

Conform legilor in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 pentru comercializarea pachetelor de servicii turistice, Legea nr. 631/2001, Ordinul nr. 516 din 12/04/2005, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 20/04/2005), agentiile de turism au obligatia sa incheie contracte cu turistii pentru pachetele de servicii turistice, contracte prin care se reglementeaza obligatiile si drepturile ambelor parti.

Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice este acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism – voucher sau bilet de odihna-tratament, bilet de excursie.

Contract cu turistul in format .pdf

CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. ………. din ………..

Partile contractante

SC INFO HERCULANE TOUR SRL, cu sediul în Baile-Herculane, str. Trandafirilor nr. 137, cod unic de înregistrare RO14658406, titulara a Licentei de turism nr.4942/ 2008, cont bancar: RO41 RNCB 0101 1000 0029 0001 in RON si RO14 RNCB 0101 1000 0029 0002 in EUR, deschise la BCR Baile-Herculane (cod SWIFT: RNCB ROBU) pentru Agentia Turoperatoare INFO HERCULANE TOUR, reprezentata prin Mariana MOLNAR, în calitate de Administrator, denumita în continuare Agentia,

Şi turistul/ reprezentantul turistului, cu datele de identificare prezentate in bonul de comanda sau in voucher, bilet odihna, bilet excursie;

Au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de calatorie.

Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. Daca turistul nu primeste un bon de comanda se presupune ca serviciile solicitate sunt confirmate in momentul solicitarii.

Contractul ia nastere :

a)       in momentul semnarii lui de catre turist, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii (nu este necesar si nu se completeaza bonul de comanda);

b)       in momentul in care serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre agentie, respectiv clientul ia la cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate si semneaza bonul de comanada la sectiunea “confirmare de servicii”, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, fara a fi insa in masura a solicita despagubiri. Este responsabilitatea turistului de a se informa prin orice mijloace (telefon, mail, personal la sediul agentiei) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termenul legal de 60 de zile si de a se prezenta la agentie pentru semnarea bonului de comanda. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pina la 100% din pretul pachetului.

c)       in momentul eliberarii documentelor de calatorie (bilet de odihna tratament sau voucher) in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

Contractul se incheie odata cu finalizarea prestarii efective a serviciilor turistice inscris in documentele de calatorie.

II. Pretul contractului si modalitati de plata

1. Preţul este specificat in bonul de comanda (daca exista) si/ sau pe factura, in cazul serviciilor turistice externe si in cataloagele agentiei si respectiv pe biletul de odihna, in cazul serviciilor turistice interne şi cuprinde: costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de minim 25% din pret sau cel prevazut in bonul de comanda.

2. Plata finală se va face astfel:

a)       pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform bonului de comanda.

b)       pentru serviciile turistice interne confirmate, pana cu cel tarziu 15 zile inainte de data inceperii sejurului.

3. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua intr-o singua moneda, in valuta specificata in contract sau in Lei la cursul stabilit de Agentie din ziua efectuarii platilor.

4. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr.8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus penalizarile aferente sau mai mare celui achizitionat initial cu plata diferentei de pret. Conform OUG nr.8/2009 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului tichetele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.

5. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

III. Drepturile si obligatiile Agentiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data inceperii calatoriei.

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării – după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/ îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a)       să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b)       să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c)       în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor:

a)       când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b)       când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a)       orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi -după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion);

b)       denumirea, sediul/ adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c)       pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

IV. Drepturile si obligatiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanta nu pot fi cesionate.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei de ieşire înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face de regulă începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei de ieşire înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament. Eventualele costuri suplimentare generate de nerespectarea orelor specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a)       rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau

b)       acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a)       să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b)       să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară -propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c)       să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului;

d)       in cazul in care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu tichete de vacanta si turistul nu accepta conditiile pct. a ) de la art 4.2 agentia nu va mai restitui nici o suma in bani si nici in tichete acestuia, conform prevederilor OUG nr.8/2009.

4.3. În toate cazurile menţionate la pct. 4.2 turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a)       anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b)       anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările);

c)       anularea s-a făcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea locatiei, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/ sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

8. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in cauza.

V. Renuntari, penalizari, despagubiri

1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

1.1. In cazul serviciilor turistice externe penalizarile sunt de:

a)       50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

b)       80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c)       100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

1.2. In cazul serviciilor turistice interne:

a)       25% din pretul pachetului de servicii, comisionul agentiei si TVA aferent daca renuntarea se face cu mai mult de 15 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;

In cazul in care plata a fost facuta cu sau si cu tichete de vacanta penalizarea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care turistul nu doreste un alt serviciu turistic.

Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu turistic atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu.

Termenul in care turistul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care turistul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii turistice ulterior.

b)       100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului.

c)       100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programelor speciale cu reduceri acordate turistilor pentru oferte netransmisibile si nereturnabile indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.

d)       În cazul pachetelor de servicii turistice de Crăciun, Revelion, Paste penalităţile sunt:

  • 25% din pretul pachetului de servicii, comisionul agentiei si TVA aferent daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
  • 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval de sau mai mic de 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului.

2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda (sau alt document eliberat de Agentie) sau in termenul comunicat in scris pentru a achita diferentele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.

3. Pentru biletele de odihna si/ sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

4. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera.

7. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.

8. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

VI. Reclamatii

1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, etc).

2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

3. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VI sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

VII. Asigurari

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei prin polita de asigurare AAT nr. 3000004, valabila pâna la 27.10.2014, valoarea acoperita prin asigurare fiind in cuantum de 50.000 USD, la Societatea CARPATICA ASIG SA ; cu sediul in SIBIU, Str. Nicolaus Olahus , Nr. 5, turnul A, etajele 3-6, Centrul de Afaceri, Inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/1053/96, CUI 8990884, COD O.D.C.P Nr. 9210, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-013/2003, Tel. 0269/222877; 0269/205.202, Fax. 0269/211.040; 0269/220.133, Web: www.carpaticaasig.ro, E-mail: office@carpaticaasig.ro

Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/ sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/ sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

3. Turistul are obligaţia de a notifica asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legatură cu solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. VII.2.

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

6. Documentele justificative constau în principal în:

a)       contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b)       confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;

c)       fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d)       fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. IX.2 din contitiile generale de asigurare.

8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.

9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurari storno.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a)       voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz;

b)       programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

c)       cataloagele/ ofertele agentiei/ site web agentie la www.herculane.info

IX. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.631/2001, cu modificarile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris (email, link internet), daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art.10 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.631/2001, cu modificarile ulterioare.

Agentia,                                                                                          Turist/ Reprezentant

INFO HERCULANE TOUR                                                   Numele

Reprezentantul:                                                                           Semnatura*

…………………………                                                                         …………………………

Nota (*) Orice rezervare facuta online pe www.herculane.info, prin fax sau email si care are confirmarea agentiei vine insotita de contractul cadru, a carui termeni si conditii sunt acceptate de dvs. in momentul platii avansului (sau a intregii sume/ sejur). Contractul este valabil si fara semnatura expresa a turistului.

Publicarea pe site si punerea la dispozitie de catre agentie a prezentelor conditii generale presupune obligativitatea turistului de a le citi. Se considera ca turistul care a cumparat pachetul de servicii la distanta a luat la cunostinta despre continutul acestor conditii si el nu va mai putea invoca ulterior necunoasterea lor sau lipsa de informare.

Contract cu turistul in format .pdf

V2013-10-22

Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button